تمامی لوپ های زیر در زمینه پزشکی و تعمیرات موبایل کاربرد دارند.

احتراما روز شنبه و دوشنبه 27 و 29 دیماه سفارشات از دفتر شیراز امداد موبایل ارسال می شود. دفتر تهران این دو روز تعطیل است.