تمامی لوپ های زیر در زمینه پزشکی و تعمیرات موبایل کاربرد دارند.